rotateY( 45deg )
rotateY( -45deg )
rotateY( -85deg )